Bijeenkomsten

Wijkplatformbijeenkomsten
Wijkplatforms komen in de meeste wijken vier maal per jaar bijeen. De wijkplatformvergaderingen zijn openbaar. De data worden bekendgemaakt via de wijkkrant, deze internetsite en de Amstelveense kranten.
De verslagen komen op de website te staan. Om te zien wanneer het wijkplatform in uw wijk vergadert, kunt u kijken bij het wijkplatform van uw wijk en vervolgens naar bijeenkomsten.

Indienen agendapunten
Agendapunten voor de wijkplatformvergadering kunnen worden ingediend bij het dagelijks bestuur (schriftelijk of via de email van het wijkplatform). Kijk voor de adressen bij uw wijk en vervolgens naar Wie is Wie.
Tot aan het begin van de vergadering – liefst eerder – kunnen agendapunten aangemeld worden. Alle wijkaangelegenheden kunnen aan bod komen, tenzij er naar het oordeel van de vergadering dringende redenen zijn een onderwerp niet te behandelen.

Besluitvorming in vergadering platform
De standpunten van de aanwezigen in een wijkplatformvergadering berusten op een uitwisseling van argumenten. Het ligt dan ook niet voor de hand om tot besluiten te komen met een nipte meerderheid van stemmen. Een breed draagvlak is gewenst. Het wijkplatform streeft naar besluitvorming op basis van concensus.
De bewoners worden geïnformeerd over de besluiten van het wijkplatform via het verslag van de vergadering en via de wijkkrant.